Opšti uslovi

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA I KUPOVINE TURISTIČKIH ARANŽMANA

Ove upute i uvjeti rezervacije i kupovine turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora koji je sklopljen između SIRIUS TRAVEL-a i putnika koji se prijavljuje za aranžman i koji je potpisnik prijavnice:

1.PRIJAVA I UGOVARANJE

Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnici SIRIUS TRAVELa i kod ovlaštenog agenta prodaje.Potpisivanjem prijavnice za rezervaciju putnik u cijelosti prihvata ove Uvjete rezervacije putovanja,cijenu I sve što je navedeno u prijavnici za putovanje.Prilikom prijave rezervacije odabrane usluge putnik je dužan uplatiti 30 % cijene aranžmana kao akontaciju za putovanje a ostatak do konačne uplate najkasnije 14 dana do putovanja ako drugačije nije navedeno.Prijava za rezervaciju putovanja je

nevažeča bez  uplaćene akontacije.Provjera I potvrda rezervacije (agencija – hotel) traje najmanje 48 sati od dana uplate- kada se putniku mora ili potvrditi putovanje ili otkazati ako nije drugačije navedeno ili ukoliko se radi o grupnom putovanju.

2.CIJENA I SADRŽAJ ARANŽMANA

Cijena aranžmana je zvanična cijena koja je odštampana na programima putovanja ili cjenovniku individualni putovanja.Organizator putovanja je dužan ispoštovati program putovanja kojega je putnik prihvatio prilikom prijave putovanja.U slučaju više sile ili nepogode organizator ima pravo I obavezu promjeniti program putovanja na naćin kako je najsigurnije za putnike.Fakultativni izleti nisu uključeni u cijenu aranžmana I oni se plaćaju na licu mjesta a njihova cijena ovisi od broja prijavljenih putnika.

 3.PRAVO NA PROMJENU CIJENE I PRAVO NA OTKAZ PUTOVANJA ZBOG PROMJENE CIJENE

Cijene svih aranžmana temeljene su na odnosu vrijednosti KM i strane valute.SIRIUS TRAVEL može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do:

-promjene valutnih kurseva u odnosu na dan objavljivanja programa

-promjene troškova prijevoza

-promjene tarifa hotelijera i prevoznika

SIRIUS TRAVEL može o promjeni cijene putnika obavjestiti pismeno ili usmeno.Putnik može otkazati putovanje bez otkaznih troškova ako dođe do povećanja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to u roku od 48 sati od primljene obavijesti.Ako putnik ne otkaže lično dolaskom na prodajno mjesto I uz orginal prijavnicu putovanja –turistički aranžman u navedenom roku smatra se da je saglasan sa promjenom cijene.Objavljene cijene su rezultat ugovora SIRIUS TRAVELA sa partnerima  I ne moraju odgovarati cijenama istaknutim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.

4.POPUSTI ZA DJECU

Popusti za djecu moraju biti istaknuti vidno na cjenovniku aranžmana ili programu putovanja I različiti su  što zavisi od pružaoca usluge.Pravo na popust u navedenim okvirima se ostvaruje samo uz prikaz dokumenta o datumu rođenja djeteta.

5.PUTNA DOKUMENTACIJA

Svi putni dokumenti će biti predati najkasnije 3 dana do putovanja ako drugačije nije dogovoreno I uz uslov da je kompletan aranžman uplačen.Putna dokumentacija podrazumjeva:

-za aranžman sa vlastitim prevozom: voucher I eventualnu obavijest

-za arnžman sa autobuskim prevozom:program putovanja I voucher ili potvrdu putovanja

-za aranžman sa avionom:voucher,kontakt adrese I osobe,avio karta

6.KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni kapaciteti u SIRIUS TRAVEL ponudi opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje .SIRIUS TRAVEL ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu sa opisom usluga  I objekata  objavljenim u programima a koja je dobivena od strane treće osobe.

7.SMJEŠTAJ

Raspored soba/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka.Ukoliko putnik nije dogovorio posebnu sobu/apartman,prihvatit će bilo koju službeno registrovanu sobu koja odgovara sobi sa prijavnice putovanja.Dolazak u sobu  na dan dolaska je u intervalu između 12-16 sati ,a napuštanje sobe na dan završetka usluge je do 10 sati.Dolazak iza 20 sati obavezno je najaviti hotelu ,jer bez najave iza 20 sati hotel nije dužan čuvati sobu.

8.TROŠKOVI REZERVACIJE

Troškovi rezervacije i vouchera  20KM po rezervaciji.

9.ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

Ukoliko putnik otkaže aranžman SIRIUS TRAVELu od ukupne cijene aranžmana zadržava se:

-do 30 dana prije polaska 15% cijene aranžmana a  minimalno 30 KM.

-od 29 do 15 dana prije polaska 30% cijene aranžmana.

-od 14 do 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana.

-od 7 dana prije polaska I nakon datuma polaska  100% cijene aranžmana.

Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika aranžmana iste rezervacije ,SIRIUS TRAVEL naplaćuje samo troškove promjene rezervacije Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize  I sam iznos vize.U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta podliježe gore navedenoj skali otkaza.Kod grupnih putovanja  organizator putovanja može navesti druge rokove otkaza putovanja,a ako nije navedeno primjenjuju se gore navedeni.

UKOLIKO SIRIUS TRAVEL nije organizator putovanja, koriste se Uslovi otkaza putovanja prema Uslovima putovanja organizatora putovanja.

10.OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE SIRIUS TRAVELA ILI PROMJENA PROGRAMA

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika za putovanje  SIRIUS TRAVEL zadržava pravo otkaza putovanja ,ali najkasnije 5 dana  prije početka putovanja.Najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naglasiće se na svakom programu putovanja posebno.SIRIUS TRAVEL zadržava pravo djelimične ili potpune promjene programa putovanja  ukoliko nastupe vanredne okolnosti na koje se nije moglo predvidjeti prije početka putovanja.

SIRIUS TRAVEL zadržava pravo promjene termina putovanja(dan/sat) u opravdanim slučajevima.Ukoliko SIRIUS TRAVEL otkaže putovanje putnik ima pravo na 100% povrat novca.

11.PUTNE ISPRAVE

Putnici su obavezni posjedovati valjane putne isprave.Nevaljane putne isprave ,koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja za SIRIUS TRAVEL predstavljajui otkaz putovanja koji se naplačuje u 100% iznosu.Ukoliko za vrijeme trajanja putovanja dođe do krađe ili gubitka putne isprave putnik snosi sve posljedice I troškove.Prilikom boravka u hotelima/apartmanima putnici su upoznati da mogu koristiti sef  na recepciji hotela kojega sami plačaju ukoliko se isti naplačuje.SIRIUS TRAVEL nije odgovoran za odluke carinskih I policijskih I drugih državnih tijela kojima  se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedine zemlje.Ne dobivanje vize od strane ambasada  podliježe otkaznim troškovima.SIRIUS TRAVEL ne odgovara za ne dobivanje viza.

12.DEVIZNI I CARINSKI PROPISI

Putnici su dužni pridržavati se deviznih I carinskih propisa  kao I drugih zakonskih propisa zemlje kroz koju prolaze ili u kojoj borave.U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja  ili boravka  u nekoj zemlji radi kršenja propisa od strane putnika ,sve nastale troškove snosi putnik – prekršitelj zakona.

13.PUTNIČKO OSIGURANJE

Putnik je dužan sam uraditi putničko zdravstveno osiguranje za svako putovanje izvan svoje zemlje.Za neuzimanje putničkog osiguranja ne odgovara SIRIUS TRAVEL kao ni za troškove nastale liječenjem ili ljekarske intervencije.

14.PRTLJAGA

Putnik za svoju prtljagu odgovara sam .Dužan je o istoj se brinuti i voditi računa .SIRIUS TRAVEL ne odgovara za putnikovu prtljagu.Kod autobuskog putovanja za gubitak prtljage iz bunkera autobusa za vrijeme vožnje odgovara autobusni prevoznik.Kod avio prevoza za gubitak prtljage putnik podliježe zakonu o avio prevozu i za putnikovu prtljagu odgovara avio kompanija.Za vrijeme boravka u hotelu ili apartmanu putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima i dragocjenostima  jer za iste ne odgovara SIRIUS TRAVEL.

15. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA PUTNIKA

Lični podaci putnika predstavljaju poslovnu tajnu organizatora putovanja. Putnik je saglasan da lične podatke organizator putovanja može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja pri čemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto i vrijeme, cijena putovanja i imena saputnika, osim po odobrenju samog putnika ili na zahtjev nadležnih organa, u zakonom predvidjenom postupku, u skladu sa posebnim propisima. Potpisom Ugovora putovanja putnik izričito izjavljuje da je SIRIUS TRAVEL-u dobrovoljno stavio na raspolaganje svoje podatke te dozvolio da ih isti koristi u cilju zaštite putnikovih  interesa u svim poslovima koje putnik ugovara s SIRIUS TRAVEL.

16.REKLAMACIJE

Putnik svoj prigovor oko smještaja mora upisati u knjigu žalbi kod davatelja usluge I prigovor pokušati riješiti na licu mjesta sa davateljem usluge na obostrano zadovoljstvo.Ukoliko I nakon prigovora se neuspije riješiti  problem putnik je dužan tražiti potvrdu od davatelja usluge  iz koje se vidi da putniku nije pružena tražena usluga.Potvrdu putnik mora priložiti uz pismenu reklamaciju na prodajnom mjestu gdje je kupio aranžman najkasnije u roku od 8 dana nakon završetka putovanja.Reklamacija uložena nakon naznačenog roka neće se uzimati u obzir.SIRIUS TRAVEL je po primitku dužan dati pismeni odgovor putniku u roku od 14 dana od dana primitka reklamacije a rok se može produžiti I za još 14 dana kako bi se prikupile informacije.Organizator  če rješavati samo one reklamacije koje se nisu mogle otkloniti na licu mjesta.Dok postupak rješavanja prigovora traje putnik se neopozivo odriče posredovanja druge osobe,davanja informacija u medije kao I tužbe nadležnom sudu.Za programe koje nije organizator SIRIUS TRAVEL odgovara sam organizator.Najviši iznos nadoknade po prigovoru može biti iznos reklamiranog dijela usluge a nadoknada po idealnoj  šteti ne postoji.

17.OBAVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan lično se pobrinuti za ispunjenje uslova boravka I prolaska kroz zemlje  navedene u programu.Obavezaq putnika je da poštuje kućni red hotela/apartmana u kojem boravi.Svaka šteta nastala od strane putnika je trošak putnika koji je dužan izmiriti na licu mjesta.Za svoje dokumente,stvari,prtljagu,dragocjenosti,novac I sl. Putnik snosi vlastitu odgovornost.

18.Ovi uvjeti putovanja važe do opoziva istih  I sastavni su dio prijavnice za rezervaciju putovanja I smatraju se Ugovorom između putnika I SIRIUS TRAVELa.Putnik svojim potpisom prihvata navedene  uvjete putovanja I sa istim je upoznat.